CHARAKTERYSTYKA

ZAWODU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Oprócz określania wartości nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy, które mogą dotyczyć:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.Kodeks etyki zawodowej

Obowiązkiem Rzeczoznawcy jest wykonywanie swojej pracy w sposób samodzielny i niezależny, kierując się obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kodeksem etyki zawodowej, którego zasady wynikają z ogólnych norm etycznych przystosowanych do zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego jako zawodu zaufania publicznego.

W swojej pracy Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 • Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 • Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 • Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 • Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
 • Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 • Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 • Dbałości o godność zawodu.
 • Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego Rzeczoznawcę Majątkowego.
 • Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.