OFERTA

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Wyceny Marek Sobolewski oferuję profesjonalną wycenę nieruchomości oraz analizy i opracowania w zakresie rynku nieruchomości.

ZAKRES USŁUG

Wśród rodzajów wycenianych nieruchomości wymienić należy:


 • nieruchomości lokalowe: lokale mieszkalne i użytkowe;
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane: działki inwestycyjne, rekreacyjne, grunty rolne, grunty leśne;
 • nieruchomości gruntowe w trakcie zabudowy;
 • nieruchomości gruntowe zabudowane: budynkami mieszkalnymi, biurowymi, usługowo – handlowymi, przemysłowymi, gospodarczymi;
 • nieruchomości nietypowe: dwory, pałace, ośrodki wypoczynkowo – wczasowe;
 • nieruchomości budynkowe (budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności);
 • części składowe nieruchomości;

Ponadto oferuję:

 • określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych: służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania, dożywocia
 • analizy opłacalności inwestycji dla indywidualnych potrzeb inwestora;
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.
 • wycenę nakładów poniesionych na nieruchomość;
 • analizy rynku nieruchomości: badanie poziomu cen
  i czynszów dla powierzchni mieszkalnych
  i wykorzystywanych komercyjnie, analiza stawek czynszów za dzierżawione grunty, badanie kierunku
  i siły trendów rynkowych;
 • analizy skutków uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Choć z racji prowadzenia działalności gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, naturalnym obszarem działania jest województwo zachodniopomorskie, to jednak istnieje możliwość realizacji zlecenia w innych, nawet odległych częściach kraju, przy odpowiednim uzasadnieniu ekonomicznym i racjonalizacji kosztów zlecenia.